Контактна інформація про керівників чи педагогічних працівників закладу освіти, до яких, відповідно до посадових обов'язків, можуть звернутися учасники освітнього процесу для оперативногоо вирішення питань, що стосуються збереження життя та здоров'я, а також захисту прав та інтересів дитини:

Галина Петрівна Цюцюра, директор школи, робочий телефон: (0362) 65-17-93;

Олена Юріївна Ткачук, заступник директора, робочий телефон: (0362) 65-17-93;

Людмила Володимирівна Доманська, практичний психолог закладу, робочий телефон: (0362) 65-17-93.

Номер телефону Гарячої урядової лінії з попередження домашнього насильства 1547

Телефонні номери Національної дитячої "гарячої" лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного)

План заходів з протидії булінгу у ЗОШ №24 переглянути

Склад комісії щодо розгляду випадків булінгу у Рівненській школі ЗОШ І-ІІІ ст. №24 на 2020-2021 навчальний рік переглянути

Булінг у шкільному середовищі переглянути

Алгоритм реагування на доведені випадки булінгу переглянути

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу (Кодекс України про адміністративні правопорушення) переглянути

Штрафи, які передбачено за знущання переглянути

У закладі освіти працює Рада профілактики правопорушень згідно з Положенням про Раду профілактики правопорушень Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради, яке схвалене педагогічною радою 27.08.2019 року та затверджено директором школи. переглянути

Права та обов'язки здобувачів освіти

Стаття 53 Закону України «Про освіту»

Права та обов’язки здобувачів освіти


1. Здобувачі освіти мають право на:
-навчання впродовж життя та академічну мобільність;
-індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
-якісні освітні послуги;
-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
-відзначення успіхів у своїй діяльності;
-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
-повагу людської гідності;
-захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
-забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
-трудову діяльність у позанавчальний час;
-збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
-особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.


3. Здобувачі освіти зобов’язані:
-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

 

1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

-академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

-педагогічну ініціативу;

-розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-захист професійної честі та гідності;

-індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

-творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

-забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

-забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

-безпечні і нешкідливі умови праці;

-подовжену оплачувану відпустку;

-участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

-участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

-захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

 

2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:

-постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

-виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

-сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

-дотримуватися педагогічної етики;

-поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

-додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

-повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

3. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

5. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

 

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

-захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

-звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

-обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

-брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

-завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

-брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

-отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

-подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

-вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

 

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

-виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

-сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

-поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

-сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

-виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

-Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).