ПОЛОЖЕННЯ

про  Піклувальну раду

 Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24

Рівненської міської ради

1. Загальні положення

            Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад», у школі створена Піклувальна рада школи.

             Піклувальна рада школи (далі ПР) – це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.

            У своїй діяльності ПР керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про добродійність та добродійні товариства", Статутом школи, цим положенням.

 

2. Мета, завдання і принципи діяльності Піклувальної ради школи

2.1. Метою діяльності Піклувальної ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2. Основними завданнями Піклувальної ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування виховного середовища;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада школи діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства.

3. Структура Піклувальної ради та організація її діяльності

3.1. До ПР обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ПР з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

3.2. На чергових виборах склад ПР оновлюється не менше ніж

на третину.

3.3. ПР працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює ПР школи голова, який обирається із складу ПР.

Голова ПР може бути членом педагогічної ради.

Головою ПР не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання ПР може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань ПР може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються ПР.

3.7. Члени ПР мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ПР приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськістю.

3.10. У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ПР створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

3.11 ПР школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи  та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

- затверджує режим роботи школи;

- сприяє формуванню мережі класів школи,обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Склад Піклувальної ради:

- Калинчук Наталія Вікторівна – голова;

- Степанець Ганна Сергіївна – заступник голови;

- Свідерська Олена Валеріївна – скарбник.

Члени Піклувальної ради:

 

Гарань Людмила Василівна
Шестерікова Надія Василівна
Тарасюк Наталія Миколаївна
Левчик Світлана Анатоліївна
Шкаліберда Олеся Петрівна
Пасічник Наталія Григорівна
Александрова Ірина Володимирівна
Ясковець Олександр Анатолійович
Іващенко Ірина Григорівна
Іванюк Дарина Олександрівна
Калинчук Наталія Вікторівна
Зима Наталія Сергіївна
Мичко Світлана Анатоліївна
Степанець Ганна Сергіївна
Шевченко Тетяна Валеріївна
Дубіч Валентина Миколаївна
Ткач Наталія Анатоліївна
Левчик Світлана Анатоліївна
Веремчук Іванна Георгіївна
Пономаренко Вікторія Василівна
Бобровська Олеся Федорівна
Маковка Віталій Анатолійович
Нестерук Ольга Андріївна
Балюк Ольга Ігорівна 
Семенюк Анна В’ячеславівна
Чепельська Олена Петрівна
Карковська Оксана Леонтіївна
Токар Тетяна Анатоліївна
Мельник Наталія Анатоліївна


Витяги з актів використання коштів батьків ЗОШ №24 за 2021 рік ( за період 28.09.2021 по 29.12.2021) ПЕРЕГЛЯНУТИ